Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Sarah Rebecca Styling, handelsnaam van Sarah Bon, gevestigd te Bilthoven, KvK-nummer 64557855, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als stylecoach.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan stylecoach zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens stylecoach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door stylecoach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, wanneer deze onder naam van stylecoach handelen. Leveranciers en overige derde partijen handelen onder hun eigen algemene voorwaarden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Stylecoach kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.
4. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend wanneer er gedurende een opdracht wijzigingen worden aangebracht die meerwerk opleveren. Meerwerk zal achteraf worden gefactureerd en enkel plaatsvinden na overleg met klant.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat het overeengekomen tarief voor de gekozen werkzaamheden vermeld. Bijkomende kosten, zoals eventuele reiskosten, zitten hierbij inbegrepen.
3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Stylecoach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in termijn betaald.
4. Stylecoach is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan.
5. In tegenstelling tot hetgeen in lid 3 van dit artikel bepaald, dient de betaling inzake een videocursus volledig te zijn voldaan, voordat klant toegang tot de cursus krijgt.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en gewenste resultaten. Stylecoach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
7. Facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van stylecoach op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan stylecoach.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Stylecoach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart stylecoach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Stylecoach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2. Indien stylecoach tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door een andere partij, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
3. Alle sessies uit een coachingstraject dienen uiterlijk 6 kalendermaanden na een eerste afspraak te zijn ingepland.
4. De duur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
5. Klant is er zelf verantwoordelijk voor de cursus tijdig te doorlopen.
6. Tijdens de online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van stylecoach.
7. Het staat stylecoach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
Artikel 7 Wijziging en annulering
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft stylecoach de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Stylecoach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
3. Annulering door de klant van coaching is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst wordt ontbonden wanneer de offerte is geaccepteerd, maar de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen, wordt de tijd van de voorbereidende werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Dit bedrag is afhankelijk van de fase waarin de overeenkomst wordt geannuleerd. Na aanvang van een eerste sessie is volledige betaling verschuldigd.
4. Annulering van een coachingssessie kan tot 24 uur voorafgaand aan een sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder de videocursus, te ruilen en/of annuleren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot haar aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is stylecoach gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van stylecoach jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Stylecoach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Stylecoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door stylecoach.
4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten.
5. Stylecoach is niet verantwoordelijk voor daden, handelingen en kwaliteit van producten die door leveranciers zijn veroorzaakt. In geval van derde partijen zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende partijen van toepassing en fungeert stylecoach enkel als adviseur.
6. In geval door klant schade wordt toegebracht aan materiaal dat is meegebracht door stylecoach, is de klant gehouden de marktwaarde te vergoeden.
7. In het geval dat stylecoach een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd of door stylecoach aan klant is gefactureerd. 8. Klant vrijwaart stylecoach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.
Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door stylecoach aan klant ter beschikking gestelde materialen, producten, diensten en advies berusten bij stylecoach. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het dit te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Derde partijen, waaronder leveranciers, kunnen daarnaast auteursrecht hebben op het door hen geleverde werk in het kader van de overeenkomst. Deze rechten dienen te allen tijde door klant in acht te worden genomen.
3. Stylecoach zal klant altijd om toestemming vragen om beeldmateriaal van de overeenkomst te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
4. Stylecoach verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet- overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
5. Wanneer beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een sessie dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan stylecoach en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal (evenals screenshots van het materiaal uit een online cursus) mag enkel in beperkte mate worden gedeeld via social media wanneer stylecoach in het bericht wordt getagd. Pagina’s uit het e-book mogen nimmer worden gedeeld.

Artikel 11 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over facturen, offertes en geleverde werkzaamheden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan stylecoach.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting nimmer op.

Artikel 13 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin stylecoach is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens stylecoach 12 maanden.

gratis styling tips ontvangen?